«« شماره تلفن های داخلی ضروری (با پیش شماره 3391) »»

واحد شماره تماس
اداره کل امور دانشجویی 2410
اداره رفاه دانشجویان 2412 - 2433
اداره سراهای دانشجویی 2413
اداره تغذیه 2411
اداره کل آموزش 2305
مرکز بهداری دانشگاه 115
آتش نشانی دانشگاه 125
انتظامات 110
تاکسی تلفنی 5050  -  9000
نقلیه 2974
اداره پست 2988
مخابرات 18