آن دسته از دانشجویانی که جهت کسب درآمد نیاز به کار دانشجویی دارند و شاغل به کار نیستند یا از موسسه ای کمک مالی دریافت نمی دارند می توانند به دانشکده ها و کتابخانه مرکزی، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه، حوزه معاونت دانشجویی، مرکز زبان، مشاوره دانشجویی، اداره سراهای دانشجویی و اداره رفاه دانشجویان مراجعه و در صورت نیاز در واحدهای مذکور، کار دانشجویی انجام دهند.