رفتن به محتوای اصلی
x

لزوم ثبت شماره حساب تجارت در سامانه رفاه دانشجویان (ویژه دانشجویان جدیدالورود)

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان جدیدالورود هر سه مقطع میرساند لازم است تا روز دوشنبه 1402/08/08 شماره حساب تجارت دانشگاه خود را در سامانه رفاه دانشجویی به آدرس https://refah.swf.ir ثبت نمایند در غیراینصورت کارت تغذیه ایشان از تاریخ 1402/08/09 غیرفعال خواهد شد.

فایل

تحت نظارت وف ایرانی