رفتن به محتوای اصلی
x

لزوم ثبت حساب تجارت در سامانه رفاه دانشجویی (دانشجویان غیرخوابگاهی)

بدینوسیله به اطلاع نودانشجویان بومی (غیرخوابگاهی) میرساند تا تاریخ 1402/08/20 مهلت مراجعه به بانک تجارت و فعالسازی شماره حساب و ثبت آن در سامانه رفاه دانشجویی به آدرس https://refah.swf.ir را دارند.

تحت نظارت وف ایرانی