سیدعلی انوریه
دبیر شورا
دبیر شورا
s.alianvariyeh@gmail.com
تلفن:
علی مردیها
مسئول کمیته تغذیه
مسئول کمیته تغذیه
تلفن:
محمد علمداریزدی
مسئول کمیته سرای دانشجویی برادران
مسئول کمیته سرای دانشجویی برادران
تلفن:
مهرداد سلطانی
مسئول کمیته آموزش
مسئول کمیته آموزش
تلفن:
مجتبی شفیعی
مسئول امور قراردادها
مسئول امور قراردادها
تلفن:
فائزه میررضوی
مسئول کمیته شهروندی
مسئول کمیته شهروندی
تلفن:
ملیکا عابدی
مسئول کمیته سرای دانشجویی خواهران
مسئول کمیته سرای دانشجویی خواهران
تلفن: