محسن صغیرا
رئیس اداره سراهای دانشجویی
رئیس اداره سراهای دانشجویی
saghira@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912408
احمدرضا زمانیان
متصدی امور کارشناسی اداره سراهای دانشجویی
متصدی امور کارشناسی اداره سراهای دانشجویی
ar.zamanian@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912413
ابوالفضل بنی مسنی
کمک کارشناس اداره سراهای دانشجویی
کمک کارشناس اداره سراهای دانشجویی
تلفن:
03133912396

مسئولین سرای دانشجویی برادران

احمدرضا مسیبی
مسئول سرای دانشجویی 5 برادران
مسئول سرای دانشجویی 5 برادران
ar.mosayebi@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912392
یوسف فتحیان
مسئول سرای دانشجویی 3 برادران
مسئول سرای دانشجویی 3 برادران
y.fathian@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912393
محمدحسین غفارپور
مسئول سرای دانشجویی 4 برادران
مسئول سرای دانشجویی 4 برادران
mh.ghafarpour@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912394
رضا فرح روزی
مسئول سراهای دانشجویی الغدیر
مسئول سراهای دانشجویی الغدیر
r.farahrouzi@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912396
حمید کریمی
مسئول سراهای دانشجویی متاهلین
مسئول سراهای دانشجویی متاهلین
تلفن:
03133912606
مهدی فاتحی
کمک مسئول مجموعه سراهای دانشجویی الغدیر
کمک مسئول مجموعه سراهای دانشجویی الغدیر
تلفن:
03133912396
اصغر اخلاقی
جمعدار و انباردار اداره سراهای دانشجویی
جمعدار و انباردار اداره سراهای دانشجویی
تلفن:
03133912960

مسئولین سرای دانشجویی خواهران

زهرا حیدری آیت
مسئول سرای دانشجویی صدف
مسئول سرای دانشجویی صدف
z.ayat@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912430
مریم السادات محرک پور
کمک مسئول مجموعه صدف
کمک مسئول مجموعه صدف
m.moharekpor@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133912431

ناظرین سرای دانشجویی خواهران

پروین زرین کلاه
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845
زهرا رحیمی
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845
فاطمه زهرا نوربخش
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845
فرنگیس کمالی
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845
فردوس صرامی
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845
سمیه زمانی
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845
رقیه حیدری آیت
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845
زهرا عموشاهی
ناظر مجموعه صدف
ناظر مجموعه صدف
تلفن:
03133912925 - 03133912845