بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی که متقاضی استفاده از اتاق های کوچک هستند میرساند، از تاریخ 98/1/31 لغایت 98/2/11 فرصت دارند جهت ثبت نام به اداره سراهای دانشجویی مراجعه نمایند.

« دریافت فایل کامل اطلاعیه »